Archiv: Březen, 2016

Nemovitost našich klientů

Jak lze ukončit nájem?

Ještě před uzavření smlouvy na nájem bytu si ověřte za jakých podmínek ji můžete ukončit

Při pronájmu bytu je důležité věnovat pozornost tomu zda a za jakých podmínek lze smlouvu vypovědět. Zvláštní pozornost věnujte především smlouvě na dobu určitou a předem se dohodněte se, za jakých podmínek lze smlouvu prodloužit.

Nájemní smlouvy na dobu určitou jsou dnes mnohem častější než smlouvy na dobu neurčitou. Není li ve smlouvě na dobu určitou sjednáno jinak, lze smlouvu před datem ukončení vypovědět jen obtížně a majitel po vás může vymáhat nájem za celou sjednanou dobu. Podle občanského zákoníku představuje výjimku situace: „změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval“. Nicméně prokazovat takovou změnu u soudu je zbytečně komplikované. Proto je vhodnější se nájemní smlouvě na dobu určitou bez možnosti výpovědi vyhnout a raději si i v případě pronájmu bytu na dobu určitou sjednat výpovědní lhůtu. Spoléhat na to, že se s majitelem nemovitosti vždy nějak domluvíte, je zbytečný hazard. Mějte na paměti, že v zájmu majitele bytu je mít byt pronajatý.

Pronajímatel může podle občanského zákoníku vypovědět nájemní smlouvu jak na dobu určitou tak na dobu neurčitou, ale vždy musí být k tomu konkrétní důvody. Ve většině případů může pronajímatel vypovědět smlouvu na pronájem bytu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Jsou však i případy, kdy může pronajímatel vypovědět smlouvu i bez výpovědní lhůty. V takovém případě může pronajímatel požadovat vyklizení pronajatého bytu „bez zbytečného odkladu“ nejpozději do jednoho měsíce.

Nejčastějším důvodem pro ukončení nájemní smlouvy bez výpovědní lhůty je neplacení nájmu po dobu delší než tři měsíce nebo poškození bytu, ale také užívá li byt neoprávněně k jiným účelům než bylo uvedeno ve smlouvě. Za takové porušení se například považuje podnikání v bytě bez souhlasu majitele.

Na co dát pozor u nájemní smlouvy

Před podpisem nájemní smlouvy

Dříve než podepíšete nájemní smlouvu na pronájem bytu, mějte na paměti, že nájemní smlouva musí být uzavřena v písemné formě. Stejná podmínka platí i pro všechny dodatky. Před uzavřením nájemní smlouvy si ověřte kdo je skutečným majitelem bytu (zapsaným v katastru nemovitostí) a ujistěte se, že smlouvu o nájmu uzavíráte se všemi právoplatnými majiteli. Sebelépe připravená nájemní smlouva vás neochrání, pokud ji nepodepsal případný spolumajitel bytu.

Zvýšenou pozornost smlouvě věnujte zejména v případě podnájmu družstevního.

Může se stát, že zjistíte, že vámi vyhlédnutý byt k pronájmu není v osobním vlastnictví, ale že se jedná o družstevní byt. Přitom je důležité si uvědomit, že ten kdo Vám pronájem bytu nabízí není majitelem, ale byt patří družstvu. „Majitel“ bytu je v bytě nájemcem a pokud byt neužívá, může ho přenechat k podnájmu. V takovém případě, je ale vždy, zapotřebí souhlas bytového družstva. Může tak dojít k situaci, že smlouva, kterou jste uzavřeli s tím, kdo vystupoval jako „majitel“ bytu je neplatná.